Jak Určit Efektivitu Investic

Obsah:

Jak Určit Efektivitu Investic
Jak Určit Efektivitu Investic
Anonim

Konkurenceschopnost a udržitelnost činností organizace jsou do značné míry určeny účinností využívání jejích kapitálových investic. Představují soubor ekonomických zdrojů přidělených na reprodukci stálých aktiv. Jinými slovy, jedná se o investice do stálých aktiv nebo náklady na pořízení, rozšíření, renovaci strojů, zařízení, budov atd.

Jak určit efektivitu investic
Jak určit efektivitu investic

Instrukce

Krok 1

Pamatujte, že existuje několik způsobů, jak určit návratnost investice. Jednou z nejpoužívanějších metod je metoda stanovení efektivity investic z hlediska doby návratnosti. Spočívá ve stanovení počtu let potřebných k úplnému pokrytí nákladů, tj. okamžik, kdy investice začnou přinášet zisk. Při výběru investičního projektu by měl být upřednostňován projekt s nejkratší dobou návratnosti. Výpočet doby návratnosti je docela přímočarý. Určuje se vydělením výše kapitálových investic částkou ročního příjmu, který přinášejí.

Krok 2

K určení efektivity své kapitálové investice můžete použít metodu jednoduché míry návratnosti. Spočívá v porovnání průměrné návratnosti investic a nákladů na projekt. Tato metoda je ve výpočtech poměrně jednoduchá a pohodlná, ale neumožňuje posoudit efektivitu projektů, které mají stejnou jednoduchou míru návratnosti, ale různé částky investic.

Krok 3

Chcete-li analyzovat dynamický výkon své investice, použijte metriku Čistá současná hodnota (NPV). Tento indikátor patří do skupiny metod diskontování peněžních toků, tj. přináší jejich budoucí hodnotu do současnosti. Čistá současná hodnota se vypočítá jako rozdíl mezi aktuální hodnotou peněžního toku a částkou počáteční investice. Pokud má tento indikátor kladnou hodnotu, pak projekt uhradí počáteční investici a poskytne potřebný zisk a určitou rezervu. Jinak požadovaný zisk není poskytnut, projekt je považován za nerentabilní.

Krok 4

Na základě čisté současné hodnoty se vypočítá vnitřní míra návratnosti, což je hodnota diskontního indikátoru, při které se aktuální hodnota investic rovná peněžnímu toku poskytnutému na jejich náklady. Pokud tento ukazatel překročí částku investovaného kapitálu, pak je projekt přijat, pokud je nižší než výše investice, je projekt odmítnut.

Doporučuje: